תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר 'בוא למרוקו' שבכתובת www.mrco.co.il (להלן "האתר"). הגלישה באתר מותנית בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ועל כן יש לקרוא אותם בעיון.

 1. הסכמה לתנאי השימוש
  1.1 השימוש באתר לרבות כל תכניו באמצעות מכשירי קצה שונים, כולל קריאת מידע, מודעות אשר מפורסמות ומוצגות בו והודעות שונות, מעיד על אישורו והסכמתו של המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, כפי שיוצגו ויעודכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת. 

השימוש באתר מותנה בקריאת התנאים על ידי המשתמש בעיון ובקפידה טרם השתמש באתר ובעמידה בתנאים ובמגבלות אשר מפורטים בהסכם זה.

1.2 הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, יורשיהם, נציגיהם וכל נציג אחר מורשה שלהם ומטעמם.

1.3 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי והבלעדי, עבור כל התדיינות משפטית באשר לנושא שימוש באתר בין המשתמש לאתר או מי מבאי כוחו. במידה והמשתמש מבצע שימוש באתר, הוא מעיד על כך שקרא, הבין והסכים לכל התנאים הרשומים במסמך זה במלואם.

1.4 על אף שתנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, הם מתייחסים לשני המינים.

 1. מהות האתר

2.1 'בוא למרוקו' (www.mrco.co.il) הינו בלוג – מגזין אינטרנטי העוסק בכל הקשור למדינת מרוקו לרבות אירועים המתקיימים במדינה, נותני שירות, טיולים, אטרקציות מכל סוג, חנויות, טיסות וכדומה.

 1. שימוש באתר

3.1 המשתמש אינו מקבל או רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט הזכות לעשות בו שימוש כמפורט בהסכם זה. 

המשתמש מבין שאינו רשאי לבצע ולעשות כל שימוש באתר, לרבות המידע המופיע בו או ביישומיו השונים, מעבר לשימוש אישי ופרטי בהתאם לתנאי השימוש המופיעים בעמוד זה. בנוסף, המשתמש אינו רשאי לדרוש שהתכנים באתר יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

3.2 ידוע ומובן כי השימוש באתר ובתכניו מורשה לצרכים פרטיים בלבד. כמו כן, חל איסור לבצע כל שימוש במידע המופיע באתר לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

 1. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

4.1 באתר ניתן למצוא שירותים ותכנים הטעונים רישום. ניתן ליהנות משירותים אלה לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלך הרישום, לרבות שם משתמש וסיסמה ולאחר שהתקבלה הסכמתך.

4.2 בעת ההרשמה לשירות ייתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגוריך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור אך ורק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את המשך הרישום והשימוש באתר ובמידת הצורך אף לסכל את יצירת הקשר עמך. כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תעדכן את הנהלת האתר בשינויים בפרטי ההתקשרות. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים באתר, עדכון על הצעות, שחזור סיסמה או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.

4.3. דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת או מכל אמצעי תקשורת אחר, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי ותפרסם את התכנים שלך תחת שם המשתמש שבחרת. 

4.4. פרטים נוספים בנוגע לפרטיות מופיעים תחת מדיניות הפרטיות של האתר.

 1. תכני משתמשים

5.1. במסגרת השימוש באתר, המשתמש רשאי להשתתף בפורומים שבאתר ולהעלות תכנים בכפוף לתנאי תקנון זה. כל תוכן של משתמש ובכלל זה מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, פרסומות, דירוגי וחוות דעת על עסקים או כל חומר אחר ("תכני משתמש"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו ו/או מסר אותו לצורך העלאה לאתר, והמשתמש מצהיר בזאת שאין לאף צד שלישי זכויות מכל סוג שהם בתכני המשתמש.

5.2. מבלי לגרוע מהאמור, בהעלאת תכני משתמש לאתר, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לאתר להציג את התוכן ולעשות בו כל שימוש אחר, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר. לצורך השימוש בתכני המשתמש על ידי משתמשים אחרים, יש לקבל את רשות המשתמש שהעלה את תכני המשתמש. 

5.3. המשתמש רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת, שאינו פוגעני ושאינו כולל תוכן או התבטאויות שפוגעים בצדדים שלישיים ו/או שהאתר סבור שיש למנועם. יש לראות בכך גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. 

5.4. האתר רשאי (אך אינו חייב) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכני משתמשים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. האתר לא יהיה חייב לעדכן את המשתמש קודם להסרת או מחיקת תכני המשתמש ולא יהיה חייב במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

 1. זמינות האתר

6.1 האתר אינו מתחייב שהשימוש באתר ובתכניו לא יופרע ויתאפשר ללא כל הפרעות באשר הן. על כן, המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי עבור כל נזק, בין אם ישיר או עקיף, אשר עשוי להיגרם לו בעקבות כך.

 1. שימושים אסורים

7.1 המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש וכן לא לבצע כל שימוש שאינו חוקי, ובכלל זאת כל שימוש אשר עלול להביא להשבתה של האתר, פגיעה בחווית המשתמש של משתמשים אחרים באתר או פגיעה מכל סוג באתר. 

בנוסף, המשתמש מסכים לא להשיג או לחילופין לנסות להשיג כל חומר או מידע באשר הוא הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים אשר מספק אתר זה למשתמשיו, ולא לבצע כל איסוף של מידע על משתמשים אחרים הגולשים בו, ללא הסכמתם לנושא.

7.2 המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר באופן שהוא או דרך אחרת, זכות כלשהי מזכויותיו או לחילופין מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מפורש ובאמצעות כתב על ידי הנהלת אתר זה.

 1. אתרים מקושרים

8.1 באתר זה עשויים להופיע מודעות ופרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים ו/או קישורים לאתרים אחרים. מודעות ו/או אתרים אלו אינם ניתנים לשליטתו של אתר זה והוא אינו נושא באחריות לאותם התכנים המופיעים בהם או לחילופין להסתמכות על אותם תכנים.

 1. פרסומת של צדדים שלישיים

9.1 הנהלת אתר זה או מי מטעמה לא תישא באחריות באשר לכל מידע מסחרי או תוכן פרסומי אחר שיפורסם באתר. האחריות הבלעדית ביחס למידע מסחרי או כל תוכן פרסומי באשר הוא חלה על הגוף המפרסם בלבד.

 1. הסכמה לקבלת דיוור מהאתר וממשתמשים אחרים

10.1 הרישום לאתר זה מהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני. המשתמשים יכולים לבקש להפסיק את קבלת החומר השיווקי בכל עת באמצעות פניה אל הנהלת האתר בבקשה על הפסקת משלוח החומרים השיווקיים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: mrcoisrael@gmail.com

 1. קניין רוחני

11.1 כל הזכויות עבור הקניין הרוחני באתר זה, כולל תמונות, קבצים גרפיים, עיצוב האתר, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל תוכן או חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי אשר התיר להנהלת האתר לבצע שימוש בהם.

11.2 אין להציג בפומבי, להפיץ, להעתיק באופן מלא או באופן חלקי, לשכפל, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל ללא הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות, בכל אמצעי מדיה באשר הוא. ללא אישור ברור ובכתב מהנהלת אתר זה, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר וסמליו המסחריים.

 1. גילוי נאות

12.1 באתר זה מתבצע שימוש בקבצי קוקיז (Cookies) כמו גם ממשקי סטטיסטיקה מסוגים שונים על מנת לבצע תיעוד של הרגלי גלישה, תנועת גולשים, ניתוח זמני שהייה וכדומה.

12.2 המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ויודגש כי לא נשמר פרט מזהה אלא אם נמסר מידע זה על ידי הגולש מיוזמתו. במידה והשאיר הגולש פנייה בטופס המופיע באתר או יצר קשר טלפוני ומסר את פרטיו לגורם כלשהו מטעמו של אתר בוא למרוקו, יישמר מידע זה וייתכן שיועבר אל נותני שירותי, חברות או ספקים אשר עובדים עם האתר.

12.3 חלק מהקישורים המופיעים באתר זה אל אתרים חיצוניים הינם קישורי שותפים (Affiliate) וצוות האתר עשוי להיות מתוגמל בעמלה בעת רכישה של שירות או מוצר של צדדים שלישיים באתר שאליו הועבר הגולש, כחלק מתוכניות שותפים שונות אליהן הוא רשום. האתר אינו אחראי על מוצר או שירות מסוים של צדדים שלישיים אשר הוזמנו דרך קישור זה או על כל פגיעה שנגרמה או תיגרם כתוצאה מכך, והמשתמש יפנה אל הצדדים השלישיים בלבד בכל טענה בקשר למוצר או שירות אלו.

 1. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

13.1 באתר זה מתפרסמים נתונים שונים ומידע אודות חנויות וספקים רבים אשר מספקים שירות בתחום התיירות והנופש. מידע זה מוגש כשירות לציבור וכרוך בהשקעה רבה ובמאמצים של הנהלת האתר. 

האתר אינו אחראי לכל מידע הכלול בתוכן ו/או למהימנותו של המידע ולא יהיה אחראי לכל פגיעה אשר נגרמה, נגרמת או תיגרם כתוצאה מהשימוש ו/או ההסתמכות על המידע והתכנים אשר מצויים באתר. כמו כן, ישנה האפשרות שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום התכנים באתר. כל האמור באתר זה אינו מהווה כל תחליף לבדיקה עצמאית של המשתמש ו/או התייעצות עם מומחה והנהלת האתר ממליצה על בדיקה עצמאית של התוכן על ידי כל המשתמש בו.

13.2 לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא, בכל מקרה של טעות כאמור לעיל. האתר, כמו גם הנהלת האתר, אינם אחראים לשום נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן באתר זה וכל הסתמכות עליו היא למעשה באחריותו האישית של המשתמש בלבד. הנהלת האתר ו/או האתר לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל הפסד ו/או נזק שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל תביעה כלפי האתר וכל טענה באשר היא כלפי האתר הנובעת מהסתמכות או שימוש בתכניו באשר הם.

 1. שיפוי

14.1 המשתמש באתר יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, העובדים בה או מי מטעמה בעבור כל אובדן רווח, נזק, או הוצאה, אשר יגרמו להם עקב הפרה של תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות באשר הן. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

14.2 המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, שליחיה וסוכניה, עובדיה, נציגיה ושותפיה האחרים בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה ו/או הפסד, אובדן רווח, הוצאה או תשלום, עלויות וחבויות, לרבות תשלומים עבור ריבית ותשלום שכר טרחה סביר עבור הוצאות משפטיות ועורכי דין, אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים את הוראות הסכם זה או לחילופין הפר הוראות דין כלשהו ו/או זכויות צד ג' כלשהו ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר או עקיף.

14.3 המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

14.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו בנושא זה בכתב על ידי צוות הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת, שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

14.5 המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או טענה באשר היא כלפי הנהלת האתר ו/או מישהו מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

14.6 הנהלת האתר תפעל (ככל שרק אפשר) לעדכון המשתמש אודות שינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, אשר תכלול או תפנה אל נוסח התנאים המתוקנים.

14.7 באחריותם הבלעדית של המשתמשים באתר זה לבדוק האם חלו בו שינויים מעת לעת והאם שינויים אלה רלוונטיים עבורם.

14.8 למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) ו/או ביצוע שינויים באשר הם.

 1. המחאות זכויות וחובות

15.1 מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר תהה רשאית להמחות את התחייבויותיה, אם וככל שיש או יהיו כאלה, ולהסב זכויותיה בכל עת, לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 1. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

16.1 הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך העולה מהסכם זה או לחילופון מהשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 1. יצירת קשר

17.1 הנהלת האתר מזמינה את המשתמש לפנות אליה בעבור כל בירור אודות תנאי השימוש או האתר, תוך ציון הפרטים המלאים לצורך טיפול בפניות אלה בהקדם. כמו כן, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות תיבת "צור קשר" באתר או לחילופין באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: mrcoisrael@gmail.com

אהבתם ? שתפו עכשיו!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
טיול מאורגן למרוקו?
השאירו פרטים!
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק הרשמית שלנו

בקבוצה תוכלו לשאול את כל השאלות, לשתף ולהתעדכן... אז יאללה, מחכים לכם שם!

דילוג לתוכן